ورود به جلسه آنلاین


نام خود را وارد نمایید

راهنما :

شما به عنوان مهمان در حال ورود به اتاق جلسه دمو هستید


در کادر نام ، نامی که تمایل دارید در جلسه با آن نام نمایش داده شوید را وارد نمایید

با توجه به اینکه شما به صورت مهمان درحال ورود به اتاق جلسه هستید، باید کد ورود مخصوص این اتاق را داشته باشید.
در صورتیکه کد ورود را در اختیار ندارید، با مسئولین جلسه تماس حاصل نمایید تا در صورت امکان، کد ورود به جلسه را به شما اعلام نمایند.